Trolltjärn

Trolltjärn

Tjärnen är djup, närmare 12 meter, och på en klippvägg har en stenåldersmänniska avbildat en lyckad jakt. Hällmålningen föreställer älgar och beräknas vara från slutet av stenåldern. Delar av naturreservatet Trolltjärn är precis lika trolska som namnet antyder. Det gäller inte minst den tjärn som reservatet döpts efter. Den ligger idylliskt insprängd mellan lodrätt stupande bergväggar och är ett resultat av urkraften i en tidigare istidsälv. Tjärnen bildades genom vattenmassornas erosion på ett liknande sätt som kanjonen Stockholmsgata 1,5 mil längre mot nordväst.

Ändamålet är att bevara den urskogsartade skogen och de geologiska bildningarna samt att i begränsad omfattning underlätta för allmänheten att besöka området. Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

UTTER OCH GRÄDDTICKA

Trolltjärns stora naturvetenskapliga värde är den naturskogsartade miljön runt bland annat själva tjärnen. En hel del av skogen består av tallar i åldrarna 250-300 år och en yngre barrskogsgeneration som växte upp efter en brand i mitten av 1800-talet. Många tallar överlevde den branden, så kallade överståndare liksom faktiskt även några av de mer brandkänsliga granarna. Ur skoglig synpunkt är kanske det nordvästra hörnet av reservatet allra mest spännande. I gammelskogen kan fåglar som tretåig hackspett, lavskrika, videsparv och duvhök ses. Vid Lägstaån förekommer en örtrik strandskog med bland annat vänderot och liljekonvalj. Denna mark var tidigare öppen mark och här är ån rensad för flottning. Spår av fyra kojor, troligen flottarkojor, finns också här. Spår av utter kan ses vintertid kring ån. På granlågor inom reservatet växer bland annat den sällsynta gräddtickan. Det är en exklusiv svamp som signalerar granskogar med höga naturvärden. Den klassificeras som gammelskogsindikator och kräver miljöer med hög och jämn luftfuktighet och påträffas som här i Trolltjärn i den grandominerade bäcksogen nära Lägstaån. Gräddtickan är en vednedbrytare som orsakar vitröta och i huvudsak växer på gran.

Skip to content